SL1.4 - ZESPÓŁ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ


Alicja Szczepańska

Bogusława Kurowska

Jerzy Dąbrowski

Marta Bilska

Krzysztof Morawiec

Piotr Dłużewski

Sławomir Kret

Mirosław Kozłowski

Możliwości badań

Od ponad 35 lat zajmujemy się badaniem struktury ciał stałych metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Nasza dziłalność obejmuje preparatykę, obserwacje mikroskopowe oraz ich interpretację. Specjalizujemy się w charkteryzacji nanostruktur półprzewodnikowych, tlenkowych oraz metalicznych. Wykonujemy preparaty metodami trawienia , chemicznego oraz elektrochemicznego. Obserwacje przeprowadzamy przy pomocy transmisyjnego mikroskopu elektronowego JEM2000EX technikami dyfrakcyjnymi oraz obrazowania w jasnym i ciemnym polu oraz za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego Titan-Cubed 80-300 technikami mikroskopii wysokorozdzielczej, skaningowej transmisyjnej mikroskopii elektronowej, mikroskopii z filtracją energii elektronów, spektroskopii charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego z dyspersją energii, spektroskopii strat energii elektronów, holografii elektronowej oraz mikroskopii Lorentza. Dysponujemy zaawansowanymi, opartymi na specjalistycznych programach komputerowych, metodami interpretacji obrazów dyfrakcyjnych i mikroskopowych. Określamy typ oraz gęstość dyslokacji, morfologię nanoobietów takich jak wielowarstwy, nanokrystality, kwantowe kropki czy nanodruty, badamy strukturę krystaliczną w materiałach proszkowych i kompozytowych, wyznaczamy pola odkształceń sieci krystalicznej, mierzymy energię przewy wzbronionej heterostruktur półprzewodnikowych.W ramach Międzynorodowego Studium Doktoranckiego MSD możliwe jest w naszym zespole przygotowanie rozprawy doktorskiej w oparciu o badania prowadzone na najnowocześniejszej aparaturze naukowej w Polsce. W ramach SL-1.4 wydzielono Pracownię Mikroskopii Elektronowej, która uzyskała akredytację PCA nr.AB1329 w zakresie dwóch procedur badawczych.